Rejestr Windows - warto poznać jego strukturę i zasady konfiguracji. Już kilka prostych modyfikacji pozwala szybko dostosować system do naszych potrzeb. Zmian dokonujesz na własną odpowiedzialność!!!


Oglądających: 1
Wstęp
Flash
Gry
Humor
Programy
Windows
  Rejestr
  Tricki
Sklepik
Czat
WWW
Komórki
Różne

Rejestr Windows

Dla początkujących

Rejestr - co to jest ?

Rejestr jest miejscem, w którym możemy konfigurować nasz Windows. Rejestr możemy modyfikować m.in. za pomocą edytora Regedit, który uruchamia się poleceniem Start / Uruchom / regedit.exe. Niektóre zmiany mogą być widoczne dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Tworzenie kopii zapasowej Rejestru
Przed przystąpieniem do modyfikowania danych w Rejestrze powinniśmy koniecznie wykonać ich kopię, aby w razie potrzeby można było przywrócić pierwotną zawartość bazy. Pamiętajmy, że kilka błędnych pozycji w Rejestrze może spowodować zawieszenie Windows, a edytor Regedit zapisuje od razu wszystkie modyfikacje i nieostrzega przed wprowadzeniem nieprawidłowych wartości! W systemie Windows 95 do kopiowania Rejestru możemy wykorzystać program narzędziowy ERU (Emergency Recovery Utiiity) dostępny na płycie instalacyjnej, natomiast w Windows 98 wystarczy użyć polecenia scanreg /backup (w celu odtwożenia kopii rejestru używamy polecenia scanreg /restore [oczywiście pod DOS-em]). W przypadku systemu NT należy z kolei wykorzystać polecenie rdisk /s.

Defragmentowanie Rejestru
Duże rozmiary Rejestru mają negatywny wpływ na szybkość pracy systemu. Z tego też względu co kilka tygodni powinniśmy optymalizować zawartość tej bazy.W tym celu musimy uruchomić komputer w trybie MS-DOS i wprowadzić polecenie scanreg /fix. Po sprawdzeniu zawartości nastąpi automatyczna defragmentacja Rejestru, dzięki czemu znacznie zmniejszą się jego rozmiary.

Kopiowanie parametrów wprowadzonych w rejestrze na inne komputery.

Aby skopiować na inne komputery wprowadzone do Rejestru parametry powinniśmy skorzystać z dostępnej w Rejestrze funkcji eksportu. Edytor Rejestru pozwala bowiem na skopiowanie wybranych gałęzi bazy do pliku o rozszerzeniu REG. Aby następnie zaimportować tak zapisane parametry systemu, wystarczy dwukrotnie kliknąć utworzony plik. Najlepszym rozwiązaniem jest wyeksportowanie parametrów na dyskietkę, dzięki czemu mogą one być później wczytane na innych komputerach. W celu zapisania odpowiednich parametrów wybieramy odpowiednią gałąź i uaktywniamy funkcję Rejestr | Eksportuj plik Rejestru. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, aby nie eksportować całego Rejestru, lecz tylko wybraną gałąź.

Wstęp

Rejestr systemu Windows 9x i jego dalszych wersji zapisany jest jedynie w dwóch plikach, w przeciwieństwie do wersji 3.11, gdzie każda konfiguracja zapisywana była w oddzielnym pliku ini. Zawiera klucze i wartości. To właśnie w wartościach zapisana jest konfiguracja systemu operacyjnego i programów.

Edycja rejestru
Do edycji rejestru najlepiej użyć programu Regedit wchodzącego w skład systemu Windows. Uruchamiamy go wpisując komendę regedit w Start/Uruchom, lub uruchamiając plik regedit.exe. Po włączeniu programu widzimy kilka pozycji, tzw. klucze. Podstawowe grupy to:

HKEY_LOCAL_MACHINE konfiguracja sprzętowa systemuoperacyjnego i programówi
HKEY_USER konfiguracja dotyczaca profili użytkownika
HKEY_CLASSES_ROOT jest jakby skrótem do HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes
HKEY_CURRENT_CONFIG kopia HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\[numer danej konfiguracji]
HKEY_CURRENT_USER konfiguracja dotycząca profilu aktualnie zalogowanego użytkownika
HKEY_DYN_DATA ustawienia dynamicznie edytowane

Co możemy osiągnąć edytując rejestr
Żeby osiągnąć dany efekt stwórz w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\System wartość binarną o danej nazwie.
NoDispCPL - wyłączenie dostępu do właściwości ekranu NoDispBackgroundPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu TŁO
NoDispScrSavPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu WYGASZACZ EKRANU
NoDispApperancePage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu WYGLĄD
NoDispSettingsPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu USTAWIENIA
NoSecCPL - wyłączenie dostępu do arkusza właściwości HASŁA
NoPwdPage - wyłączenie dostępu do zakładki ZMIEŃ HASŁO arkusza HASŁA
NoAdminPage - wyłączenie dostępu do zakładki ZDALNE ADMINISTROWANIE arkusza HASŁA
NoProfilePage - wyłączenie dostępu do zakładki PROFILE UŻYTKOWNIKA arkusza HASŁA
NoDevMgrPage - wyłączenie dostępu do zakładki MENADŻER URZĄDZEŃ arkusza SYSTEM
NoConfigPage - wyłączenie dostępu do zakładki PROFILE SPRZĘTU arkusza SYSTEM
NoFileSysPage - wyłączenie dostępu do arkusza włąściwości SYSTEM PLIKÓW
NoVirtMemPage - wyłączenie dostępu do arkusza włąściwości PAMIĘĆ WIRTUALNA
DisableRegistryTools - wyłączenie dostępu do Edytora Rejestru HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
NoNetSetup - wyłączenie dostępu do właściwości sieci
NoNetSetupIDPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci IDENTYFIKACJA
NoNetSetupSecurityPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci KONTROLA DOSTĘPU
NoFileSharingControl - brak kontroli nad współużytkowaniem plików
NoPrintSharingControl - brak kontroli nad współużytkowaniem drukarek
NoEntireNetwork - brak folderu CAŁA SIEĆ
NoWorkgroupContents - brak składników grup roboczych w OTOCZENIU SIECIOWYM

Żeby osiągnąć dany efekt stwórz w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer wartość binarną o danej nazwie. NoPrinterTabs - ukrycie zakładek OGÓLNE i SZCZEGÓŁY arkusza właściwości drukarek
NoDeletePrinter - brak możliwości usuwania drukarek
NoAddPrinter - brak możliwości dodawania drukarek
NoStartMenuSubFolders - ukrywa podfoldery menu START
NoRun - brak polecenia RUN
NoSetFolders - brak polecenia USTAWIENIA w menu START
NoSetTaskbar - brak właściwości paska zadań
NoFind - brak polecenia ZNAJDŹ
NoDrives - brak dostępu do dysków logicznych (tyle jedynek ile kolejnych dysków ma być ukrytych)
NoNetHood - brak dostępu do OTOCZENIA SIECIOWEGO
NoDesktop - brak pulpitu
NoClose - brak możliwości zamknięcia Windows
NoSaveSettings - wyłączone zachowywanie ustawień przy wyjściu z Windows
RestorictRun (Klucz) - lista dozwolonych aplikacji
Sytuacja awaryjna
Jeżeli system Widnows nie załaduje się po jakiejkolwiek edycji rejestru zeskanuj go pod dosem używając programu scanreg.

Sztuczki

Usuwamy wyrarzenie "Skrót do..."

Tworząc skrót, automatycznie dodawane jest przed nazwą określonego pliku lub folderu wyrażenie Skrót do. Aby wyłączyć ten mechanizm, należy w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer zmienić na 00 00 00 00 wartość pozycji link. Jeśli takiej pozycji nie ma w naszym Rejestrze, to powinniśmy ją dodać za pomocą funkcji Edycja | Nowy | Wartość binarna. Aby przywrócić opcję automatycznego dodawania wyrażenia Skrót do, należy natomiast wpisać wartość le 00 00 00.

Skróty bez symboli strzałki

Każda nowo powstała ikona skrótu do programu czy dokumentu oznaczana jest dodatkowo symbolem strzałki. Aby wyłączyć tę opcję, należy wybrać gałąź HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile i usunąć pozycję IsShortcut. Po ponownym uruchomieniu Windows symbol strzałki nie będzie już wyświetlany ani przy tworzeniu nowych, ani w przypadku wszystkich istniejących skrótów. Pierwotne ustawienia przywrócimy, wstawiając pozycję IsShortcut z wartością " ".

Usuwanie nieaktywnych pozycji instalacyjnych

Dostępny w Panelu sterowania program Dodaj/Usuń programy wyświetla listę wszystkich istniejących aplikacji, które oferują procedurę deinstalacyjną. Jeżeli jednak ręcznie skasowaliśmy jakiś program z dysku, to należy usunąć samodzielnie odpowiedni klucz z gałęzi Rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall.

Usuwanie zbędnych pozycji z menu kontekstowego

Jeśli przeszkadza nam fakt, że po otwarciu menu kontekstowego Plik \Nowy element pojawia się dtuga lista typów plików, których w ogóle nie zamierzamy tworzyć, możemy uporządkować to menu za pomocą kluczy shellnew. W tym celu uruchamiamy edytor Rejestru, wybieramy gałąź HKEY_CLASSES_ROOT i za pomocą funkcji Edycja | Znajdź wyszukujemy niepotrzebne pozycje. Jeżeli na przykład z poziomu menu kontekstowego Pulpitu nigdy nie tworzymy arkuszy Excela, to z pozycji Excel.Sheet.8 możemy usunąć klucz shellnew. Taka modyfikacja nie ma oczywiście żadnego wpływu na pracę programu.

Szybkie otwieranie menu start

W Windows 98 otwieranie podrzędnych folderów menu Start trwa zwykle dość długo. Opóźnienie nie zależy od szybkości komputera, lecz wynika ze standardowych ustawień. Aby zmienić ten parametr, powinniśmy w kluczu HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop utworzyć nowy parametr (wartość ciągu) MenuShowDelay i przypisać mu na przykład wartość 50. Im większa będzie ta liczba, tym wolniej będą otwierać się poszczególne menu.

Otwieranie okien bez animacji

Podczas maksymalizowania okien Windows wykonuje dodatkową animację i z tego powodu wolniej otwiera dane okno. Aby to zmienić, należy w kluczu HKEy_CURRENT USER\ControlPanel\Desktop\WindowMetrics dodać za pomocą funkcji Edycja | Nowy | Wartość DWORD dodać pozycję MinAnimate i nadać jej wartość 0.

Konfigurowanie menu start

Tabela zawiera opcje, za pomocą których można konfigurować menu Start.

Parametry te należy umieścić w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

NoFileMenu 1 (0) Z Eksploratora usuwane jest menu plik
NoRun 1 (0) Z menu Start usuwana jest funkcja Uruchom
NoFind 1 (0) Wyłączana jest funkcja Znajdź
NoDeletePrinter 1 (0) Zainstalowanych drukarek nie można usunąć z systemu
NoSaveSetting 1 (0) Na zakończenie pracy Windows nie są zapamiętywane ustawienia Pulpitu (okna, układ ikon)
NoRecentDocsMenu 1 (0) Z menu Start usuwana jest lista ostatnio wykorzystywanych elementów
NoClose 1 (0) Polecenie menu startowego Zamknij system staje się niedostępne. Systemu Windows nie można zamknąć za pomocą klawiatury. Po naciśnięciu sekwencji [Ctrl]+[Alt]+[Del] nie pojawia się również przycisk Zamknij system
*) 1=aktywny, 0=nieaktywny; wszystkie wartości typu DWORD

Ukrywanie ustawień systemu

W środowisku Windows możemy nie tylko ukrywać całe moduły Panelu sterowania, ale także ograniczać dostęp do określonych ustawień systemu (np. do funkcji zmiany rozdzielczości ekranu). W tym celu w gałęzi Rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies musimy dodać klucz System. Następnie przy użyciu funkcji Edycja | Nowy | Wartość DWORD należy wprowadzić odpowiednie parametry (patrz tabela "Ukrywanie ustawień systemu") i uaktywnić je, wstawiając za każdym razem wartość l.
NoDispCPL 1 (0) Niemożliwa staje się zmiana rozdzielczości obrazu, wygaszacza ekranu i tła za pomocą modułu Ekran
NoDispSettingsPage 1 (0) Z modułu Ekran usuwana jest tylko karta umożliwiająca zmianę rozdzielczości obrazu
NoSecCPL 1 (0) Wyłączany jest moduł Hasła
NoPwdPage 1 (0) Moduł Hasła jest wyświetlany, ale nie ma możliwości zmiany istniejących haseł
NoDevMgrPage 1 (0) Wyłączana jest karta Menadżera urządzeń; nie ma możliwości usuwania żadnego sprzętu
*) 1=aktywny, 0=nieaktywny; wszystkie wartości typu DWORD

Szybkie opóżnianie kosza

Kiedy chcesz usunąć plik z Kosza, niezbyt wygodne jest przesuwanie otwartych okien w poszukiwaniu jego ikony. Stratą czasu jest otwieranie kolejnych folderów, aby ją znaleźć. Czyż nie byłoby przyjemnie pozbywać się śmieci będąc w dowolnym folderze? Aby tego dokonać wykonaj następujące czynności. Rozwiń drzewo folderów, aż dojdziesz do HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers. Kliknij prawym klawiszem myszy folder ContextMenuHandlers i z menu kontekstowego wybierz Nowy/Klucz. Zostanie utworzony nowy folder, a jako jego tytuł wpisz: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Naciśnij klawisz [ENTER] i zamknij Edytor Rejestru. Od tej chwili, będąc w którymkolwiek folderze i klikając prawym klawiszem myszy dowolny obiekt, rozwiniesz menu kontekstowe z opcją Opróżnij kosz.

Natychmiastowy dostęp do okna DOS-OWE-go

Jeśli pracujemy często z plikami DOS-owymi i chcemy uruchamiać tryb MS-DOS dla katalogu wybranego w Eksploratorze Windows, powinniśmy po prostu dołączyć odpowiedni skrót do menu kontekstowego Eksploratora. Uruchamiamy edytor Rejestru poleceniem Start | Uruchom | regedit, przechodzimy do pozycji HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell, a następnie za pomocą komendy Edycja | Nowy | Klucz wprowadzamy klucz o nazwie dosfromhere. Pozycji Domyślna przypiszmy dowolny tekst, np. Tryb MS-DOS. Teraz tworzymy podklucz command i nadajemy mu wartość command. com /k cd "%L". Chcąc otworzyć okno DOS-owe dla wybranego katalogu, wystarczy tylko kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wywołać komendę Tryb MS-DOS.Tak to powinno wyglądać --->

Podgląd plików bitmapowych

Zamiast standardowej ikony plików bitmapowych możemy uzyskać podgląd ich zawartości. Zmiana ta znacznie ułatwia orientację i przyspiesza wybór odpowiedniego rysunku. Uruchamiamy program regedit znajdujący się w katalogu z systemem windows. Przeglądamy katalog HKEY_ CLASSES_ROOT i odnajdujemy pozycję Paint.Picture (lub inną odpowiadającą programowi, z którym mamy skojarzone pliki z rozszerzeniem bmp). Jeden z podkatalogów nazywa się DefaultIcon. Zaznaczamy go, a następnie zmieniamy na %1 wartość domyślną (przez dwukrotne jej kliknięcie) znajdującą się w prawym oknie. Od tej pory dla wszystkich bitmap, które nie mają własnych ikon Windows 95 będzie wyświetlał ich miniaturę.

Usuwamy kosz

Jeśli nie korzystamy z możliwości kosza na śmieci, a wyrzucanie przechowywanych tam rzeczy jest tylko zbędnym utrudnieniem, możemy całkowicie z niego zrezygnować. W tym celu odnajdujemy w Edytorze Rejestru następującą pozycje: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ explorer\Desktop\NameSpace. Klikając na poszczególne ciągi liczbowe, obserwujemy wartości ukazujące się w prawym oknie do momentu, w którym zobaczymy tam napis "Kosz". Następnie wciskając klawisz Del usuwamy go całkowicie.

Niewidoczne dyski

Jeśli chcemy ukryć cały dysk przed oczami ciekawskich, wystarczy, że po odszukaniu w Rejestrze klucza : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer wprowadzimy nową wartość binarną o nazwie "NoDrives". W jej oknie edycyjnym wprowadzamy tyle jedynek, ile kolejnych liter dysków ma być niewidzialnych.

Ustawienie obrazka w tle w dowolnym miejscu

Obrazek, który wykorzystujemy jako tapetę Windows, można rozciągnąć na cały ekran, albo ustawić pośrodku ekranu. Nie ma konwencjonalnej metody umieszczenia go w dowolnym miejscu ekranu. Aby tak uczynić, należy dokonać ingerencji w Rejestrze.
1. W edytorze Rejestru należy otworzyć klucz HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop i klawiszem Tab przenieść się do prawej części ekranu.
2. Teraz tworzymy nową wartość ciągu o nazwie "WallpaperOriginX" oraz drugą - o nazwie "WallpaperOriginY".
3. Jeśli jeden z tych wpisów ma wartość O, wówczas obrazekjest wyśrodkowany względem danej osi. Przez podanie innej wartości, także ujemnej, można ustawić obrazek w wybranym miejscu ekranu. Odległość od lewej krawędzi ekranu określa parametr "WallpaperOriginX", zaś "WallpaperOriginY" - od krawędzi górnej.
4. Obrazek może wychodzić poza ekran. Jeśli jako wartość WallpaperOriginX podamy -100, wówczas obciętych zostanie 100 pikseli od lewej krawędzi ekranu.
5. UWAGA! Ważne jest przy tym, aby w menu właściwości ekranu wyświetlanie tapety było ustawione jako wyśrodkowane.

Ukrycie zawartości na liście "Uruchom"

Jeżeli często korzystasz z opcji "Uruchom" w menu Start, na pewno zauważysz, że w oknie "Uruchom" tworzona jest lista ostatnio wywołanych poleceń, widoczna dla każdego, kto zasiądzie przy Twoim komputerze. Jeżeli zależy Ci na dyskrecji, możesz usunąć znajdujące się na niej pozycje.
1. W Rejestrze odnajdź klucz: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion\Explorer\RunMRU.
2. Po prawej stronie zobaczysz nazwy odpowiadające uruchamianym programom. Listę czyścisz kasując te nazwy.
3. Zamknij edytor i zrestartuj Windows.

Ukrycie wybranych rozszerzeń plików

Jeśli chcesz samodzielnie decydować o tym, jakie rozszerzenia plików mają być wyświetlane, możesz zmodyfikować parametry danego rozszerzenia w Rejestrze.
1. Otwórz klucz HKEY_CLASSES_ROOT, a następnie otwórz interesujące Cię rozszerzenie.
2. Kliknij prawym klawiszem nazwę rozszerzenia i wybierz z menu kontekstowego:
"Nowy" -> "Wartość ciągu".
3. Nową wartość nazwij "NeverShowExt". Dane rozszerzenie pliku nie będzie już dłużej widoczne podczas przeglądania zawartości dysków i katalogów w Eksploratorze.

Bitmapa jako ikonka

Aby ikonką mogła być dowolna bitmapa, wystarczy "pogrzebać" w Rejestrze.
1. Otwórz klucz: HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture\DefaultIcon.
2. Wartość "(Domyślna)" zmodyfikuj na: "%1".
Od tej pory każdy plik *.BMP będzie mógł być także ikonka.

Szybkie włączenie wygaszacza

Czy nie prościej byłoby uruchamiać wygaszacz ekranu przez najechanie kursorem myszki w wybrany róg ekranu? Jeżeli tylko nie korzystasz z Aktywnego Pulpitu, jest to możliwe.
l. W edytorze Rejestru odnajdż klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screen Savers.
2. Utwórz nową wartość ciągu o nazwie MouseCorners i wprowadź do niej ciąg ,,-Y-N".
Po ponownym uruchomieniu systemu ulokowanie wskaźnika myszki w górnym prawym rogu ekranu będzie uaktywniało ustawiony w systemie wygaszacz ekranu.

Autorem powyższego tekstu jest Mariusz Mazur i pochodzi on z witryny: Gigante.pl. Jeśli chcesz zamieścić powyższy artykuł na swojej stronie pozostaw informację o jego pochodzeniu.
Wykorzystano materiały z czasopism komputerowych ("CHIP", "PC WORLD KOMPUTER, KOMPUTER ŚWIAT").

Do góryW górę
Gry internetowe
Bramka ochronna na schody
Czy wiesz, ze dobry humor gwarantuja najlepsze dowcipy? Sam zobacz!
WQBZBGM WQVXQKM WQJBJBM WQZPBVM
© Copyright Promocja stron 2003-2010 Mapa witryny | Humor | Kontakt